Микитюк Мирослава Ростиславівна

Завідувачка відділенням фармакотерапії ендокринних захворювань, доктор медичних наук, професор.

Закінчила в 1998 році медичний факультет Вінницького державного медичного

університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа». Є

лікарем-ендокринологом вищої кваліфікаційної категорії. У 2005 році захистила

кандидатську дисертацію на тему: «Застосування локального дистанційного

кріовпливу у хворих на аутоімунний тиреоїдит з післяопераційним

гіпотиреозом», у 2014 р. - докторську на тему: "Акромегалія: генез

гормонально-метаболічних порушень, клініка, аспекти лікування", з 2017 р. має

наукове звання «професор» за фахом ендокринологія. Микитюк М.Р.

представлено нове вирішення актуальної науково-практичної проблеми

нейроендокринології, а саме розширено сучасне уявлення щодо патогенезу

гормонально-метаболічних і серцево-судинних ускладнень акромегалії,

розроблені підходи до лікування з урахуванням модулюючого впливу вікового

фактору і чутливості до октреотиду та створення прикладних алгоритмів

довгострокового комбінованого і комплексного лікування акромегалії. Вперше

в Україні проведено системний аналіз статевих і вікових особливостей частоти і

структури порушень гомеостазу глюкози, ліпідного обміну, патології

щитоподібної залози і серцево-судинних ускладнень у хворих на акромегалію,

верифіковано клініко-біохімічний патерн хворих на акромегалію з

«повільнопрогресуючим» і «швидкопрогресуючим» клінічним перебігом

захворювання та встановлено прогностичні фактори, які визначають

особливості клінічного перебігу акромегалії та визначено предиктори

ефективності медикаментозної терапії аналогами соматостатину. Микитюк М.Р.

- співавторка проекту Національного консенсусу з діагностики і лікування

акромегалії, нею розроблено прикладні алгоритми довгострокового

комбінованого і комплексного лікування, реєстраційна картка і картка

диспансерного спостереження хворого на акромегалію акромегалію, визначено

групи ризику для скринінгу на спорадичну акромегалію. Микитюк М. Р. була

одним з ініціаторів створення в 2009 році на базі клініки Інституту «Центру з

лікування акромегалії» (з січня 2013 року «Нейроендокринологічний центр») і

внутрішнього реєстру хворих на акромегалію, що дозволило вирішити низку

методологічних, діагностичних, лікувальних і соціальних завдань. Є автором та

співавтором 156 наукових праць, у тому числі 5 монографій, 4 посібників, 11

методичних рекомендацій та 5 патентів України на корисну модель. Впродовж

останніх 10-ти років серед наукових праць Микитюк М.Р. першорядне місце

займають дослідження, присвячені удосконаленню діагностичних та

лікувальних технологій стосовно гормонально-активних аденом гіпофіза.

Микитюк М.Р. - заступник головного редактору журналу «Проблеми

ендокринної патології».

Сфера інтересів: нейроендокринологія, проблеми та особливості клінічного

перебігу цукрового діабету та його ускладнень, захворювань щитоподібної

залози, їх поєднаних форм, а також інших ендокринопатій, розробка методів

профілактики, діагностики та терапії.